Frosta

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Frosta med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,1 %
Netto driftsresultat
-0,8 %
Langsiktig gjeld
221,6 %
Arbeidskapital
16,4 %
Frie inntekter
kr 61 661
Netto lånegjeld
kr 60 887
Utgifter barnehage
kr 146 318
Utgifter grunnskole
kr 140 253
Utgifter kommunehelse
kr 2 651
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 459
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 428
Utgifter barnevern
kr 14 315
Utgifter administrasjon
kr 6 736
Barnehagedekning
93,2 %
Andel spesialundervisning
8,2 %
Legeårsverk
11,7 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
8,0 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 208 447
Enhetskostnader grunnskole
kr 139 908
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 268 432
Enhetskostnader institusjon
kr 1 265 565
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 309
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 162
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 82 714
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.