Stjørdal

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Stjørdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,7 %
Netto driftsresultat
4,2 %
Langsiktig gjeld
234,7 %
Arbeidskapital
20,3 %
Frie inntekter
kr 37 894
Netto lånegjeld
kr 80 011
Utgifter barnehage
kr 149 843
Utgifter grunnskole
kr 102 700
Utgifter kommunehelse
kr 2 259
Utgifter pleie og omsorg
-kr 2 253
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 504
Utgifter barnevern
kr 10 427
Utgifter administrasjon
kr 3 717
Barnehagedekning
94,5 %
Andel spesialundervisning
10,8 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
82,7 %
Beboere institusjon
5,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 039
Enhetskostnader grunnskole
kr 109 091
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 306 911
Enhetskostnader institusjon
kr 1 097 592
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 799
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 733
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 329
Reguleringsplaner
130 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 180 194
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.