Meråker

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Meråker med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,9 %
Netto driftsresultat
5,3 %
Langsiktig gjeld
264,1 %
Arbeidskapital
27,1 %
Frie inntekter
kr 64 990
Netto lånegjeld
kr 83 014
Utgifter barnehage
kr 142 628
Utgifter grunnskole
kr 147 450
Utgifter kommunehelse
kr 5 019
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 554
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 217
Utgifter barnevern
kr 9 160
Utgifter administrasjon
kr 8 441
Barnehagedekning
93,4 %
Andel spesialundervisning
8,4 %
Legeårsverk
18,3 Stk
Fysioterapiårsverk
12,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,7 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
9,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
16,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 325
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 381
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 217 978
Enhetskostnader institusjon
kr 959 050
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 300
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 155
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 657
Reguleringsplaner
166 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 69 667
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.