Namsos

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Namsos med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,8 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
215,8 %
Arbeidskapital
13,4 %
Frie inntekter
kr 55 813
Netto lånegjeld
kr 69 028
Utgifter barnehage
kr 144 324
Utgifter grunnskole
kr 108 304
Utgifter kommunehelse
kr 2 346
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 371
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 413
Utgifter barnevern
kr 11 546
Utgifter administrasjon
kr 1 935
Barnehagedekning
90,4 %
Andel spesialundervisning
6,7 %
Legeårsverk
9,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
7,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 204 703
Enhetskostnader grunnskole
kr 108 596
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 262 097
Enhetskostnader institusjon
kr 1 020 469
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 568
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 133
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 680
Reguleringsplaner
85 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 866
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.