Steinkjer

Nord-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Steinkjer med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
186,6 %
Arbeidskapital
16,5 %
Frie inntekter
kr 53 335
Netto lånegjeld
kr 48 487
Utgifter barnehage
kr 146 174
Utgifter grunnskole
kr 110 177
Utgifter kommunehelse
kr 2 472
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 821
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 759
Utgifter barnevern
kr 10 704
Utgifter administrasjon
kr 2 992
Barnehagedekning
94,3 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
12,4 Stk
Fysioterapiårsverk
8,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,2 %
Beboere institusjon
9,4 %
Sosialhjelpsmottakere
5,3 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
33,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 648
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 692
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 228 269
Enhetskostnader institusjon
kr 967 803
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 159
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 086
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 700
Reguleringsplaner
35 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 134 045
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.