Tydal

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tydal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,3 %
Netto driftsresultat
-0,1 %
Langsiktig gjeld
231,9 %
Arbeidskapital
17,9 %
Frie inntekter
kr 74 718
Netto lånegjeld
kr 76 095
Utgifter barnehage
kr 149 763
Utgifter grunnskole
kr 197 946
Utgifter kommunehelse
kr 6 104
Utgifter pleie og omsorg
kr 33 175
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 653
Utgifter barnevern
kr 15 886
Utgifter administrasjon
kr 26 313
Barnehagedekning
97,4 %
Andel spesialundervisning
6,8 %
Legeårsverk
24,1 Stk
Fysioterapiårsverk
17,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,1 %
Sosialhjelpsmottakere
7,1 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
24,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 179 316
Enhetskostnader grunnskole
kr 192 845
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 133 919
Enhetskostnader institusjon
kr 1 152 900
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 243
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 375
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 491
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 175 278
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.