Selbu

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Selbu med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
4,7 %
Langsiktig gjeld
235,3 %
Arbeidskapital
19,1 %
Frie inntekter
kr 37 616
Netto lånegjeld
kr 66 925
Utgifter barnehage
kr 153 465
Utgifter grunnskole
kr 132 119
Utgifter kommunehelse
kr 2 944
Utgifter pleie og omsorg
-kr 35
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 240
Utgifter barnevern
kr 5 571
Utgifter administrasjon
kr 6 553
Barnehagedekning
91,0 %
Andel spesialundervisning
7,6 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
9,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
91,8 %
Beboere institusjon
13,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
3,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 857
Enhetskostnader grunnskole
kr 129 485
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 236 073
Enhetskostnader institusjon
kr 949 816
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
95 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 112 776
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.