Malvik

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Malvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,0 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
248,2 %
Arbeidskapital
7,6 %
Frie inntekter
kr 49 983
Netto lånegjeld
kr 74 704
Utgifter barnehage
kr 143 145
Utgifter grunnskole
kr 96 007
Utgifter kommunehelse
kr 2 296
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 583
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 711
Utgifter barnevern
kr 5 369
Utgifter administrasjon
kr 3 869
Barnehagedekning
89,0 %
Andel spesialundervisning
8,4 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
6,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
12,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 971
Enhetskostnader grunnskole
kr 107 163
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 323 502
Enhetskostnader institusjon
kr 961 426
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 601
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 109
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 570
Reguleringsplaner
37 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 205 538
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.