Klæbu

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Klæbu med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,4 %
Netto driftsresultat
5,7 %
Langsiktig gjeld
232,7 %
Arbeidskapital
24,0 %
Frie inntekter
kr 52 298
Netto lånegjeld
kr 71 245
Utgifter barnehage
kr 139 963
Utgifter grunnskole
kr 108 152
Utgifter kommunehelse
kr 2 501
Utgifter pleie og omsorg
kr 13 165
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 937
Utgifter barnevern
kr 7 099
Utgifter administrasjon
kr 4 765
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
9,9 %
Legeårsverk
10,5 Stk
Fysioterapiårsverk
6,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,7 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,1 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 165 471
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 248
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 335 445
Enhetskostnader institusjon
kr 1 170 590
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 162
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 162
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 493
Reguleringsplaner
139 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 500 724
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.