Skaun

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skaun med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
3,7 %
Langsiktig gjeld
227,7 %
Arbeidskapital
32,8 %
Frie inntekter
kr 51 952
Netto lånegjeld
kr 69 976
Utgifter barnehage
kr 142 481
Utgifter grunnskole
kr 112 445
Utgifter kommunehelse
kr 2 132
Utgifter pleie og omsorg
kr 11 605
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 102
Utgifter barnevern
kr 4 338
Utgifter administrasjon
kr 4 698
Barnehagedekning
94,1 %
Andel spesialundervisning
7,6 %
Legeårsverk
7,1 Stk
Fysioterapiårsverk
6,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,6 %
Beboere institusjon
12,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
3,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 234
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 698
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 211 841
Enhetskostnader institusjon
kr 1 173 818
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 908
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 417
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 063
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 250 298
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.