Melhus

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Melhus med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,7 %
Netto driftsresultat
1,4 %
Langsiktig gjeld
246,0 %
Arbeidskapital
29,1 %
Frie inntekter
kr 51 673
Netto lånegjeld
kr 76 090
Utgifter barnehage
kr 140 254
Utgifter grunnskole
kr 105 880
Utgifter kommunehelse
kr 2 232
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 783
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 083
Utgifter barnevern
kr 7 169
Utgifter administrasjon
kr 4 431
Barnehagedekning
93,5 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
6,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,2 %
Beboere institusjon
11,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
3,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
40,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 626
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 248
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
16,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 221 948
Enhetskostnader institusjon
kr 1 162 319
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 756
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 215
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 878
Reguleringsplaner
134 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 287 267
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.