Midtre Gauldal

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Midtre Gauldal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,6 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
206,5 %
Arbeidskapital
5,6 %
Frie inntekter
kr 57 149
Netto lånegjeld
kr 65 437
Utgifter barnehage
kr 140 741
Utgifter grunnskole
kr 129 716
Utgifter kommunehelse
kr 2 478
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 122
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 270
Utgifter barnevern
kr 9 756
Utgifter administrasjon
kr 5 195
Barnehagedekning
92,3 %
Andel spesialundervisning
10,3 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,5 %
Beboere institusjon
16,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
9,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
87,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 176 668
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 054
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 184 308
Enhetskostnader institusjon
kr 1 135 591
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 599
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 694
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 878
Reguleringsplaner
98 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 81 141
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.