Holtålen

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Holtålen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
1,5 %
Langsiktig gjeld
277,4 %
Arbeidskapital
18,7 %
Frie inntekter
kr 62 945
Netto lånegjeld
kr 96 784
Utgifter barnehage
kr 140 112
Utgifter grunnskole
kr 128 150
Utgifter kommunehelse
kr 2 821
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 534
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 204
Utgifter barnevern
kr 7 506
Utgifter administrasjon
kr 9 635
Barnehagedekning
92,5 %
Andel spesialundervisning
9,4 %
Legeårsverk
9,2 Stk
Fysioterapiårsverk
7,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 122
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 456
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 294 525
Enhetskostnader institusjon
kr 1 013 929
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 816
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 980
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 690
Reguleringsplaner
44 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 94 962
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.