Røros

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Røros med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,6 %
Netto driftsresultat
1,5 %
Langsiktig gjeld
214,7 %
Arbeidskapital
9,2 %
Frie inntekter
kr 55 070
Netto lånegjeld
kr 69 826
Utgifter barnehage
kr 149 113
Utgifter grunnskole
kr 115 490
Utgifter kommunehelse
kr 4 039
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 462
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 995
Utgifter barnevern
kr 6 259
Utgifter administrasjon
kr 5 546
Barnehagedekning
92,2 %
Andel spesialundervisning
9,2 %
Legeårsverk
13,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 190 509
Enhetskostnader grunnskole
kr 125 981
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 165 230
Enhetskostnader institusjon
kr 1 069 219
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 022
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 446
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 764
Reguleringsplaner
139 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 55 513
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.