Orkdal

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Orkdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,6 %
Netto driftsresultat
8,1 %
Langsiktig gjeld
203,4 %
Arbeidskapital
26,8 %
Frie inntekter
kr 53 607
Netto lånegjeld
kr 66 657
Utgifter barnehage
kr 142 516
Utgifter grunnskole
kr 99 751
Utgifter kommunehelse
kr 2 217
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 420
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 496
Utgifter barnevern
kr 7 404
Utgifter administrasjon
kr 1 494
Barnehagedekning
97,4 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
26,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 240
Enhetskostnader grunnskole
kr 106 431
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 285 238
Enhetskostnader institusjon
kr 1 016 301
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 662
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 550
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
58 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 155 797
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.