Meldal

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Meldal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,3 %
Netto driftsresultat
3,2 %
Langsiktig gjeld
236,8 %
Arbeidskapital
21,9 %
Frie inntekter
kr 58 059
Netto lånegjeld
kr 53 900
Utgifter barnehage
kr 150 244
Utgifter grunnskole
kr 114 021
Utgifter kommunehelse
kr 3 977
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 797
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 005
Utgifter barnevern
kr 12 310
Utgifter administrasjon
kr 6 807
Barnehagedekning
93,3 %
Andel spesialundervisning
8,1 %
Legeårsverk
13,7 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
84,3 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
6,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 441
Enhetskostnader grunnskole
kr 154 200
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 311 662
Enhetskostnader institusjon
kr 935 039
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 974
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 586
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 142 455
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.