Rennebu

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rennebu med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,2 %
Netto driftsresultat
1,3 %
Langsiktig gjeld
237,3 %
Arbeidskapital
16,4 %
Frie inntekter
kr 63 314
Netto lånegjeld
kr 87 595
Utgifter barnehage
kr 166 814
Utgifter grunnskole
kr 151 872
Utgifter kommunehelse
kr 3 474
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 902
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 970
Utgifter barnevern
kr 9 214
Utgifter administrasjon
kr 9 625
Barnehagedekning
76,5 %
Andel spesialundervisning
10,5 %
Legeårsverk
15,0 Stk
Fysioterapiårsverk
13,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
7,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
36,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 220 654
Enhetskostnader grunnskole
kr 158 017
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 179 698
Enhetskostnader institusjon
kr 987 211
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 865
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 545
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 70 554
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.