Oppdal

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Oppdal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,9 %
Netto driftsresultat
4,4 %
Langsiktig gjeld
172,8 %
Arbeidskapital
20,2 %
Frie inntekter
kr 54 077
Netto lånegjeld
kr 37 161
Utgifter barnehage
kr 147 945
Utgifter grunnskole
kr 111 986
Utgifter kommunehelse
kr 3 423
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 017
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 571
Utgifter barnevern
kr 6 329
Utgifter administrasjon
kr 4 845
Barnehagedekning
99,0 %
Andel spesialundervisning
8,8 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,3 %
Beboere institusjon
13,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
4,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 198 540
Enhetskostnader grunnskole
kr 118 697
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 271 556
Enhetskostnader institusjon
kr 1 024 850
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 415
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 570
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 620
Reguleringsplaner
207 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 109 076
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.