Osen

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Osen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
232,7 %
Arbeidskapital
14,1 %
Frie inntekter
kr 82 043
Netto lånegjeld
kr 65 826
Utgifter barnehage
kr 229 030
Utgifter grunnskole
kr 165 509
Utgifter kommunehelse
kr 4 932
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 278
Utgifter sosialtjenesten
-kr 6 130
Utgifter barnevern
kr 9 599
Utgifter administrasjon
kr 15 671
Barnehagedekning
97,0 %
Andel spesialundervisning
7,4 %
Legeårsverk
20,7 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,8 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
66,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 264 485
Enhetskostnader grunnskole
kr 187 643
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 143 836
Enhetskostnader institusjon
kr 1 196 867
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 783
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 079
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 680
Reguleringsplaner
90 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 70 611
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.