Roan

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Roan med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
8,3 %
Netto driftsresultat
6,3 %
Langsiktig gjeld
253,8 %
Arbeidskapital
13,3 %
Frie inntekter
kr 77 392
Netto lånegjeld
kr 100 435
Utgifter barnehage
kr 179 070
Utgifter grunnskole
kr 196 345
Utgifter kommunehelse
kr 5 005
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 504
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 690
Utgifter barnevern
kr 12 228
Utgifter administrasjon
kr 13 341
Barnehagedekning
83,7 %
Andel spesialundervisning
18,2 %
Legeårsverk
8,0 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
21,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,0 %
Barnevernstiltak
11,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
42,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 213 946
Enhetskostnader grunnskole
kr 196 251
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 257 281
Enhetskostnader institusjon
kr 1 132 067
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 874
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 908
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 472
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 48 130
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.