Åfjord

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Åfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
8,2 %
Netto driftsresultat
8,6 %
Langsiktig gjeld
254,3 %
Arbeidskapital
38,5 %
Frie inntekter
kr 61 332
Netto lånegjeld
kr 87 309
Utgifter barnehage
kr 158 398
Utgifter grunnskole
kr 149 824
Utgifter kommunehelse
kr 3 703
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 136
Utgifter sosialtjenesten
kr 849
Utgifter barnevern
kr 7 129
Utgifter administrasjon
kr 1 078
Barnehagedekning
93,0 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
15,3 Stk
Fysioterapiårsverk
12,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,6 %
Beboere institusjon
11,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,0 %
Barnevernstiltak
5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 207 513
Enhetskostnader grunnskole
kr 162 823
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 197 636
Enhetskostnader institusjon
kr 1 055 122
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 577
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 862
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 763
Reguleringsplaner
261 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 75 710
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.