Bjugn

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bjugn med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
12,0 %
Netto driftsresultat
11,0 %
Langsiktig gjeld
251,9 %
Arbeidskapital
20,0 %
Frie inntekter
kr 62 802
Netto lånegjeld
kr 74 983
Utgifter barnehage
kr 117 218
Utgifter grunnskole
kr 99 652
Utgifter kommunehelse
kr 3 240
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 003
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 274
Utgifter barnevern
kr 11 628
Utgifter administrasjon
kr 5 116
Barnehagedekning
87,5 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
11,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
4,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
5,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 167 809
Enhetskostnader grunnskole
kr 98 145
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 286 467
Enhetskostnader institusjon
kr 1 819 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 568
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 336
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 697
Reguleringsplaner
137 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 62 267
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.