Rissa

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rissa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,6 %
Netto driftsresultat
-0,4 %
Langsiktig gjeld
283,8 %
Arbeidskapital
25,5 %
Frie inntekter
kr 57 388
Netto lånegjeld
kr 106 150
Utgifter barnehage
kr 142 407
Utgifter grunnskole
kr 118 473
Utgifter kommunehelse
kr 3 553
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 627
Utgifter sosialtjenesten
-kr 1 268
Utgifter barnevern
kr 7 984
Utgifter administrasjon
kr 6 197
Barnehagedekning
92,4 %
Andel spesialundervisning
9,4 %
Legeårsverk
13,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,9 %
Beboere institusjon
18,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,7 %
Barnevernstiltak
5,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 209
Enhetskostnader grunnskole
kr 129 742
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 177 685
Enhetskostnader institusjon
kr 1 085 211
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 95 224
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.