Agdenes

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Agdenes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-6,3 %
Netto driftsresultat
0,0 %
Langsiktig gjeld
184,0 %
Arbeidskapital
30,3 %
Frie inntekter
kr 74 213
Netto lånegjeld
kr 24 395
Utgifter barnehage
kr 152 933
Utgifter grunnskole
kr 145 418
Utgifter kommunehelse
kr 2 888
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 640
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 453
Utgifter barnevern
kr 3 338
Utgifter administrasjon
kr 12 912
Barnehagedekning
94,7 %
Andel spesialundervisning
11,3 %
Legeårsverk
12,0 Stk
Fysioterapiårsverk
6,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
43,8 %
Beboere institusjon
17,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
3,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
18,0 km
Kommunalt disponerte boliger
33,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 127
Enhetskostnader grunnskole
kr 161 269
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 244 574
Enhetskostnader institusjon
kr 998 310
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 090
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 926
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
7 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 53 056
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.