Ørland

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ørland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
263,2 %
Arbeidskapital
14,3 %
Frie inntekter
kr 53 905
Netto lånegjeld
kr 96 309
Utgifter barnehage
kr 136 853
Utgifter grunnskole
kr 114 562
Utgifter kommunehelse
kr 2 731
Utgifter pleie og omsorg
kr 12 661
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 254
Utgifter barnevern
kr 12 682
Utgifter administrasjon
kr 6 419
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
6,1 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
9,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
8,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
9,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
37,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 903
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 940
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 150 536
Enhetskostnader institusjon
kr 1 166 278
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 453
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 486
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 713
Reguleringsplaner
35 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 53 465
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.