Frøya

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Frøya med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
8,8 %
Netto driftsresultat
8,7 %
Langsiktig gjeld
282,6 %
Arbeidskapital
55,9 %
Frie inntekter
kr 68 155
Netto lånegjeld
kr 137 167
Utgifter barnehage
kr 144 896
Utgifter grunnskole
kr 139 047
Utgifter kommunehelse
kr 4 498
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 314
Utgifter sosialtjenesten
-kr 1 281
Utgifter barnevern
kr 8 343
Utgifter administrasjon
kr 7 317
Barnehagedekning
89,9 %
Andel spesialundervisning
8,0 %
Legeårsverk
17,6 Stk
Fysioterapiårsverk
7,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
89,5 %
Beboere institusjon
16,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 461
Enhetskostnader grunnskole
kr 144 365
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 315 191
Enhetskostnader institusjon
kr 957 544
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 827
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 642
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 62 723
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.