Hitra

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hitra med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,6 %
Netto driftsresultat
1,9 %
Langsiktig gjeld
315,6 %
Arbeidskapital
48,5 %
Frie inntekter
kr 61 278
Netto lånegjeld
kr 141 318
Utgifter barnehage
kr 141 381
Utgifter grunnskole
kr 147 985
Utgifter kommunehelse
kr 3 983
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 924
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 766
Utgifter barnevern
kr 10 172
Utgifter administrasjon
kr 6 864
Barnehagedekning
84,3 %
Andel spesialundervisning
12,2 %
Legeårsverk
15,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,2 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 040
Enhetskostnader grunnskole
kr 142 186
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 290 804
Enhetskostnader institusjon
kr 1 345 333
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 086
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 512
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 552
Reguleringsplaner
96 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 86 840
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.