Snillfjord

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Snillfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,1 %
Netto driftsresultat
-0,3 %
Langsiktig gjeld
207,8 %
Arbeidskapital
18,4 %
Frie inntekter
kr 76 618
Netto lånegjeld
kr 57 705
Utgifter barnehage
kr 154 940
Utgifter grunnskole
kr 181 316
Utgifter kommunehelse
kr 3 956
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 359
Utgifter sosialtjenesten
-kr 1 309
Utgifter barnevern
kr 14 229
Utgifter administrasjon
kr 13 729
Barnehagedekning
88,0 %
Andel spesialundervisning
9,9 %
Legeårsverk
11,1 Stk
Fysioterapiårsverk
7,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
21,3 %
Sosialhjelpsmottakere
2,1 %
Barnevernstiltak
8,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 364
Enhetskostnader grunnskole
kr 188 259
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 257 526
Enhetskostnader institusjon
kr 1 086 650
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 908
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 856
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
67 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 37 775
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.