Hemne

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hemne med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,7 %
Netto driftsresultat
8,9 %
Langsiktig gjeld
185,1 %
Arbeidskapital
28,1 %
Frie inntekter
kr 57 065
Netto lånegjeld
kr 37 680
Utgifter barnehage
kr 167 009
Utgifter grunnskole
kr 140 067
Utgifter kommunehelse
kr 3 096
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 629
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 728
Utgifter barnevern
kr 10 213
Utgifter administrasjon
kr 6 397
Barnehagedekning
93,5 %
Andel spesialundervisning
9,3 %
Legeårsverk
12,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
7,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 207
Enhetskostnader grunnskole
kr 143 522
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 134 193
Enhetskostnader institusjon
kr 1 266 971
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 595
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 648
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
90 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 110 712
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.