Trondheim

Sør-Trøndelag

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Trondheim med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,6 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
216,4 %
Arbeidskapital
43,4 %
Frie inntekter
kr 47 896
Netto lånegjeld
kr 70 900
Utgifter barnehage
kr 154 495
Utgifter grunnskole
kr 98 248
Utgifter kommunehelse
kr 2 592
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 012
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 524
Utgifter barnevern
kr 13 872
Utgifter administrasjon
kr 3 357
Barnehagedekning
95,3 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
8,7 Stk
Fysioterapiårsverk
8,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,9 %
Beboere institusjon
16,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 577
Enhetskostnader grunnskole
kr 108 516
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 280 730
Enhetskostnader institusjon
kr 990 718
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 988
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 109
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 210
Reguleringsplaner
180 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 477 438
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.