Aure

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Aure med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,6 %
Netto driftsresultat
-0,4 %
Langsiktig gjeld
208,5 %
Arbeidskapital
31,9 %
Frie inntekter
kr 67 433
Netto lånegjeld
kr 69 379
Utgifter barnehage
kr 138 836
Utgifter grunnskole
kr 164 454
Utgifter kommunehelse
kr 4 723
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 659
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 152
Utgifter barnevern
kr 969
Utgifter administrasjon
kr 9 063
Barnehagedekning
92,4 %
Andel spesialundervisning
10,0 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,1 %
Beboere institusjon
13,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,3 %
Barnevernstiltak
6,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
39,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 175 754
Enhetskostnader grunnskole
kr 161 512
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 239 131
Enhetskostnader institusjon
kr 1 074 297
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 280
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 932
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 560
Reguleringsplaner
141 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 86 438
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.