Smøla

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Smøla med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,0 %
Netto driftsresultat
-1,5 %
Langsiktig gjeld
249,4 %
Arbeidskapital
21,5 %
Frie inntekter
kr 64 826
Netto lånegjeld
kr 120 458
Utgifter barnehage
kr 146 722
Utgifter grunnskole
kr 142 582
Utgifter kommunehelse
kr 4 190
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 007
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 232
Utgifter barnevern
kr 7 051
Utgifter administrasjon
kr 7 678
Barnehagedekning
88,9 %
Andel spesialundervisning
13,5 %
Legeårsverk
7,6 Stk
Fysioterapiårsverk
7,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
85,3 %
Beboere institusjon
18,5 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
9,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 160
Enhetskostnader grunnskole
kr 152 052
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 170 324
Enhetskostnader institusjon
kr 964 750
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 150
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 600
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 590
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 93 571
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.