Halsa

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Halsa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
2,8 %
Langsiktig gjeld
219,5 %
Arbeidskapital
25,5 %
Frie inntekter
kr 71 365
Netto lånegjeld
kr 84 457
Utgifter barnehage
kr 177 914
Utgifter grunnskole
kr 134 029
Utgifter kommunehelse
kr 4 266
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 297
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 805
Utgifter barnevern
kr 10 261
Utgifter administrasjon
kr 8 619
Barnehagedekning
91,4 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
19,1 Stk
Fysioterapiårsverk
1,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
28,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,3 %
Barnevernstiltak
4,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
159,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 217 909
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 406
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 159 093
Enhetskostnader institusjon
kr 1 056 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 647
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 917
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 735
Reguleringsplaner
18 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 91 591
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.