Rindal

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rindal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
222,1 %
Arbeidskapital
14,1 %
Frie inntekter
kr 64 069
Netto lånegjeld
kr 74 818
Utgifter barnehage
kr 132 888
Utgifter grunnskole
kr 115 371
Utgifter kommunehelse
kr 3 107
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 178
Utgifter sosialtjenesten
kr 978
Utgifter barnevern
kr 8 413
Utgifter administrasjon
kr 8 183
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,1 %
Sosialhjelpsmottakere
1,3 %
Barnevernstiltak
2,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
55,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 173 458
Enhetskostnader grunnskole
kr 119 645
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 247 890
Enhetskostnader institusjon
kr 1 133 059
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 338
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 7 459
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 450
Reguleringsplaner
49 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 124 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.