Surnadal

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Surnadal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
1,5 %
Langsiktig gjeld
224,2 %
Arbeidskapital
9,9 %
Frie inntekter
kr 57 175
Netto lånegjeld
kr 56 006
Utgifter barnehage
kr 158 731
Utgifter grunnskole
kr 130 408
Utgifter kommunehelse
kr 2 249
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 355
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 583
Utgifter barnevern
kr 9 175
Utgifter administrasjon
kr 4 846
Barnehagedekning
92,9 %
Andel spesialundervisning
7,0 %
Legeårsverk
8,2 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,0 %
Beboere institusjon
16,6 %
Sosialhjelpsmottakere
2,1 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
25,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 957
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 499
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 279 815
Enhetskostnader institusjon
kr 1 234 485
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 082
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 728
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 675
Reguleringsplaner
28 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 119 830
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.