Sunndal

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sunndal med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
194,2 %
Arbeidskapital
20,0 %
Frie inntekter
kr 55 689
Netto lånegjeld
kr 70 621
Utgifter barnehage
kr 161 873
Utgifter grunnskole
kr 144 333
Utgifter kommunehelse
kr 3 160
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 577
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 842
Utgifter barnevern
kr 6 200
Utgifter administrasjon
kr 6 686
Barnehagedekning
93,2 %
Andel spesialundervisning
7,1 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
99,1 %
Beboere institusjon
18,2 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
7,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
28,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 201 964
Enhetskostnader grunnskole
kr 138 733
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 222 660
Enhetskostnader institusjon
kr 1 071 308
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 712
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 501
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 349
Reguleringsplaner
64 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 76 614
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.