Tingvoll

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tingvoll med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,7 %
Netto driftsresultat
4,6 %
Langsiktig gjeld
220,1 %
Arbeidskapital
-7,1 %
Frie inntekter
kr 64 057
Netto lånegjeld
kr 80 373
Utgifter barnehage
kr 180 971
Utgifter grunnskole
kr 126 304
Utgifter kommunehelse
kr 2 884
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 472
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 846
Utgifter barnevern
kr 11 688
Utgifter administrasjon
kr 6 926
Barnehagedekning
100,0 %
Andel spesialundervisning
11,3 %
Legeårsverk
13,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
14,1 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
7,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 209 645
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 765
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 126 187
Enhetskostnader institusjon
kr 1 086 914
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 918
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 190
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 646
Reguleringsplaner
11 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 75 422
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.