Gjemnes

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gjemnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
212,8 %
Arbeidskapital
20,0 %
Frie inntekter
kr 61 586
Netto lånegjeld
kr 56 975
Utgifter barnehage
kr 158 814
Utgifter grunnskole
kr 118 722
Utgifter kommunehelse
kr 3 165
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 321
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 107
Utgifter barnevern
kr 10 715
Utgifter administrasjon
kr 6 088
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
8,5 %
Legeårsverk
11,2 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
88,2 %
Beboere institusjon
15,3 %
Sosialhjelpsmottakere
2,6 %
Barnevernstiltak
3,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 882
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 482
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 247 732
Enhetskostnader institusjon
kr 1 024 029
Årsgebyr vannforsyning
kr 7 747
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 168
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 741
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 64 386
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.