Averøy

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Averøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,9 %
Netto driftsresultat
1,1 %
Langsiktig gjeld
244,0 %
Arbeidskapital
10,0 %
Frie inntekter
kr 53 920
Netto lånegjeld
kr 83 474
Utgifter barnehage
kr 154 223
Utgifter grunnskole
kr 131 010
Utgifter kommunehelse
kr 2 161
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 063
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 601
Utgifter barnevern
kr 10 596
Utgifter administrasjon
kr 4 507
Barnehagedekning
94,5 %
Andel spesialundervisning
10,7 %
Legeårsverk
10,7 Stk
Fysioterapiårsverk
5,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,9 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 912
Enhetskostnader grunnskole
kr 138 396
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 179 384
Enhetskostnader institusjon
kr 999 462
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 091
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 653
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 565
Reguleringsplaner
167 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 65 345
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.