Eide

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Eide med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-4,1 %
Netto driftsresultat
-3,6 %
Langsiktig gjeld
240,7 %
Arbeidskapital
19,8 %
Frie inntekter
kr 59 469
Netto lånegjeld
kr 87 068
Utgifter barnehage
kr 163 964
Utgifter grunnskole
kr 133 194
Utgifter kommunehelse
kr 2 724
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 948
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 233
Utgifter barnevern
kr 10 413
Utgifter administrasjon
kr 5 688
Barnehagedekning
90,1 %
Andel spesialundervisning
11,9 %
Legeårsverk
10,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
82,1 %
Beboere institusjon
14,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
78,0 km
Kommunalt disponerte boliger
24,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 218 269
Enhetskostnader grunnskole
kr 135 792
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 232 133
Enhetskostnader institusjon
kr 926 780
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 084
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 740
Reguleringsplaner
35 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 78 562
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.