Fræna

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Fræna med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
6,9 %
Netto driftsresultat
7,3 %
Langsiktig gjeld
192,3 %
Arbeidskapital
28,7 %
Frie inntekter
kr 54 886
Netto lånegjeld
kr 63 455
Utgifter barnehage
kr 133 787
Utgifter grunnskole
kr 120 116
Utgifter kommunehelse
kr 2 457
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 273
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 243
Utgifter barnevern
kr 7 615
Utgifter administrasjon
kr 5 074
Barnehagedekning
88,3 %
Andel spesialundervisning
9,6 %
Legeårsverk
9,8 Stk
Fysioterapiårsverk
7,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,8 %
Beboere institusjon
13,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
12,0 km
Kommunalt disponerte boliger
15,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 465
Enhetskostnader grunnskole
kr 124 938
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 286 121
Enhetskostnader institusjon
kr 868 708
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 639
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 068
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 635
Reguleringsplaner
39 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 95 816
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.