Aukra

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Aukra med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
20,1 %
Netto driftsresultat
21,5 %
Langsiktig gjeld
159,6 %
Arbeidskapital
77,7 %
Frie inntekter
kr 57 419
Netto lånegjeld
kr 118 926
Utgifter barnehage
kr 172 232
Utgifter grunnskole
kr 147 126
Utgifter kommunehelse
kr 3 883
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 900
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 829
Utgifter barnevern
kr 32 860
Utgifter administrasjon
kr 8 367
Barnehagedekning
90,6 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
8,3 Stk
Fysioterapiårsverk
11,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
12,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
62,0 km
Kommunalt disponerte boliger
13,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 218 692
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 994
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 323 392
Enhetskostnader institusjon
kr 1 471 265
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 441
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 041
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 162
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 193 959
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.