Sandøy

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sandøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,7 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
328,1 %
Arbeidskapital
80,2 %
Frie inntekter
kr 71 994
Netto lånegjeld
kr 149 514
Utgifter barnehage
kr 181 056
Utgifter grunnskole
kr 141 994
Utgifter kommunehelse
kr 3 709
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 541
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 242
Utgifter barnevern
kr 5 353
Utgifter administrasjon
kr 12 732
Barnehagedekning
94,4 %
Andel spesialundervisning
13,3 %
Legeårsverk
15,8 Stk
Fysioterapiårsverk
13,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,5 %
Beboere institusjon
14,6 %
Sosialhjelpsmottakere
1,4 %
Barnevernstiltak
7,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
24,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 230 529
Enhetskostnader grunnskole
kr 153 158
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 158 690
Enhetskostnader institusjon
kr 927 524
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 654
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 667
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 212
Reguleringsplaner
160 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 67 667
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.