Midsund

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Midsund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,8 %
Netto driftsresultat
-3,6 %
Langsiktig gjeld
225,0 %
Arbeidskapital
7,2 %
Frie inntekter
kr 66 851
Netto lånegjeld
kr 76 469
Utgifter barnehage
kr 141 878
Utgifter grunnskole
kr 122 612
Utgifter kommunehelse
kr 4 352
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 735
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 000
Utgifter barnevern
kr 8 720
Utgifter administrasjon
kr 8 037
Barnehagedekning
90,1 %
Andel spesialundervisning
9,0 %
Legeårsverk
13,8 Stk
Fysioterapiårsverk
10,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,8 %
Beboere institusjon
14,6 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 182 534
Enhetskostnader grunnskole
kr 137 896
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 420 471
Enhetskostnader institusjon
kr 1 002 933
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 905
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 105
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 1 392
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 98 143
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.