Nesset

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nesset med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
1,0 %
Langsiktig gjeld
276,4 %
Arbeidskapital
12,8 %
Frie inntekter
kr 60 913
Netto lånegjeld
kr 99 955
Utgifter barnehage
kr 148 552
Utgifter grunnskole
kr 162 421
Utgifter kommunehelse
kr 4 074
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 625
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 428
Utgifter barnevern
kr 5 608
Utgifter administrasjon
kr 6 923
Barnehagedekning
86,0 %
Andel spesialundervisning
4,8 %
Legeårsverk
13,6 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
20,5 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
4,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
17,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 500
Enhetskostnader grunnskole
kr 150 003
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 259 301
Enhetskostnader institusjon
kr 1 061 960
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
120 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 71 145
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.