Rauma

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Rauma med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
2,4 %
Langsiktig gjeld
273,1 %
Arbeidskapital
23,2 %
Frie inntekter
kr 56 495
Netto lånegjeld
kr 96 518
Utgifter barnehage
kr 136 716
Utgifter grunnskole
kr 104 939
Utgifter kommunehelse
kr 2 733
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 830
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 111
Utgifter barnevern
kr 5 460
Utgifter administrasjon
kr 4 291
Barnehagedekning
88,6 %
Andel spesialundervisning
6,5 %
Legeårsverk
10,4 Stk
Fysioterapiårsverk
11,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
16,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,2 %
Barnevernstiltak
5,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 185 600
Enhetskostnader grunnskole
kr 117 101
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 218 909
Enhetskostnader institusjon
kr 960 528
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 010
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 110
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 033
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 95 434
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.