Vestnes

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vestnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,4 %
Netto driftsresultat
0,7 %
Langsiktig gjeld
241,1 %
Arbeidskapital
-3,0 %
Frie inntekter
kr 52 279
Netto lånegjeld
kr 56 871
Utgifter barnehage
kr 137 151
Utgifter grunnskole
kr 114 995
Utgifter kommunehelse
kr 2 868
Utgifter pleie og omsorg
kr 35 130
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 409
Utgifter barnevern
kr 8 758
Utgifter administrasjon
kr 4 664
Barnehagedekning
89,6 %
Andel spesialundervisning
10,1 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
6,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,0 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
5,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,3 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 352
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 561
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
13,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 441 773
Enhetskostnader institusjon
kr 1 043 755
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 069
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 219
Reguleringsplaner
14 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 117 050
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.