Haram

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Haram med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,9 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
282,5 %
Arbeidskapital
103,2 %
Frie inntekter
kr 52 957
Netto lånegjeld
kr 94 473
Utgifter barnehage
kr 137 861
Utgifter grunnskole
kr 110 116
Utgifter kommunehelse
kr 3 175
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 123
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 979
Utgifter barnevern
kr 5 745
Utgifter administrasjon
kr 4 020
Barnehagedekning
89,7 %
Andel spesialundervisning
7,5 %
Legeårsverk
11,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
10,8 %
Sosialhjelpsmottakere
2,7 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
20,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 189
Enhetskostnader grunnskole
kr 132 650
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 289 922
Enhetskostnader institusjon
kr 1 086 185
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 080
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 300
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 853
Reguleringsplaner
63 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 111 526
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.