Giske

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Giske med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
276,0 %
Arbeidskapital
31,3 %
Frie inntekter
kr 52 468
Netto lånegjeld
kr 110 214
Utgifter barnehage
kr 139 292
Utgifter grunnskole
kr 106 126
Utgifter kommunehelse
kr 2 394
Utgifter pleie og omsorg
kr 14 566
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 705
Utgifter barnevern
kr 6 292
Utgifter administrasjon
kr 4 110
Barnehagedekning
91,2 %
Andel spesialundervisning
11,1 %
Legeårsverk
10,9 Stk
Fysioterapiårsverk
6,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
1,9 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
30,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 213 935
Enhetskostnader grunnskole
kr 108 800
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
15,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 463 928
Enhetskostnader institusjon
kr 1 006 625
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 375
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 790
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 900
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 86 276
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.