Sula

Møre og Romsdal

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sula med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,8 %
Netto driftsresultat
1,2 %
Langsiktig gjeld
237,6 %
Arbeidskapital
35,1 %
Frie inntekter
kr 54 943
Netto lånegjeld
kr 87 314
Utgifter barnehage
kr 147 326
Utgifter grunnskole
kr 98 675
Utgifter kommunehelse
kr 2 494
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 492
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 185
Utgifter barnevern
kr 9 925
Utgifter administrasjon
kr 3 943
Barnehagedekning
95,1 %
Andel spesialundervisning
9,2 %
Legeårsverk
8,5 Stk
Fysioterapiårsverk
6,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
1,7 %
Sosialhjelpsmottakere
1,2 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
22,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 197 185
Enhetskostnader grunnskole
kr 99 759
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
18,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 318 529
Enhetskostnader institusjon
kr 1 032 640
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 550
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 972
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 776
Reguleringsplaner
226 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 119 860
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.